722 366 893
general terms and conditions
„PODMÍNKY ČLENSTVÍ“ V KLUBU RESPECT CLUB

Členská smlouva mezi KAVIS, spol. s. r. o. IČ: 47667664, se sídlem: Palackého 465/16, Ostrava – Přívoz, 702 00, zapsaná v: obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 4968 (dále jen jako „společnost“) a osobou využívající služeb klubu (dále jen jako „člen“) provozovaného společností KAVIS, spol. s. r. o., (dále jen „klub“) je uzavřena v souladu s těmito podmínkami:

1.ČLENSTVÍ
Přistoupení
1.1.Na člena se vztahují práva a povinnosti podle druhu členství, vymezené ve smlouvě o členství (dále jen jako „smlouva“), která je potvrzením uzavření smlouvy. Status člena je získán po podpisu smlouvy, ale ne dříve než po uhrazení plateb vůči klubu v termínech vymezených smlouvou.

Druhy členství
1.2.Druh členství je vymezen ve smlouvě.
1.3.Uzavřené členství opravňuje ke vstupu klubu „Respect club“ dle provozní doby. Informace o objektech jsou umístěny na internetových stránkách klubu.
1.4.Firemní „Korporátní“ členství – právnická a fyzická osoba uzavře se společností smlouvu, na základě, které jsou třetí osoby, které jsou k této osobě v pracovním nebo jiném obdobném poměru, oprávněny využívat po dobu trvání tohoto členství služeb klubu za zvýhodněný členský poplatek.
Členské příspěvky a platby
1.5.S výhradou článku 3.10. je vstupní poplatek ve výši vymezené smlouvou splatný při podpisu smlouvy. Tento poplatek je nevratný.
1.6.Členské poplatky jsou vymezené ve smlouvě. Členské poplatky se hradí jednou za dané zúčtovací období, kdy zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc, není-li dále výslovně stanoveno jinak. Členské poplatky za daný měsíc jsou splatné 25. dne předchozího měsíce. Člen se zavazuje k platbám, za využívání klubu, také za období mezi dnem podepsání smlouvy a dnem zahájení minimální délky členství, a to poměrně k délce této přechodné doby. Tato poměná částka měsíčního členského poplatku je splatná při podpisu smlouvy.
1.7.Úhrada členství je možná prostřednictvím poskytnutí čísla kreditní nebo debetní karty včetně CVV kódu, typu a expirační doby karty, která budou po udělení souhlasu člena použita k úhradě členského poplatku. Podpis člena na příkazu kreditní nebo debetní karty opravňuje klub k zatížení účtu člena plnou dlužnou částkou bez nutnosti informovat o této skutečnosti člena.
1.8.V případě vzniku prodlení s úhradou členského poplatku klub okamžitě zamezí členovi vstup do klubu, bez dodatečného vyrozumění člena a klub není povinen k žádnému plnění vůči členovi. A to až do doby uhrazení celkové dlužné částky.
1.9.Členské poplatky mohou být dle uvážení klubu zvýšeny za předpokladu vyrozumění člena o této skutečnosti s jednoměsíčním předstihem mimo členských poplatků placených ročně, které se mohou zvýšit v momentě prodloužení smlouvy. V případě, že člen s touto skutečností nesouhlasí, může od smlouvy odstoupit.
1.10.Klub zavádí inteligentní systém členských karet s tím, že člen na přihlášce uvede, zda poskytuje souhlas s umístěním fotografie na členské kartě klubu a v klientském registru. Člen obdrží v rámci členského poplatku členskou kartu fungující v inteligentním systému členských karet. V případě, že člen takovou kartu ztratí, je povinen zaplatit poplatek 200,-Kč za vystavení nové členské karty.

Objekty a služby
1.11.Vstup do klubu je možný pouze po prokázání se členskou kartou nebo dokladem totožnosti a za podmínek stanovených ve smlouvě. Členská karta může být používána pouze členem, pokud smlouva nestanoví jinak.
1.12. Člen nesmí nikomu svou členskou kartu půjčovat ani svolit k jejímu použití.
1.13. V odůvodněných případech má klub právo k uzavření vybraných objektů klubu, například za účelem provedení údržby, oprav nebo úklidu.
1.14. Otevírací doba klubu se může změnit, o čemž klub informuje členy v rámci možností s jednoměsíčním předstihem.
1.15. Skříňky jsou v objektech klubu vyprazdňovány každou noc a jejich obsah bude po dobu tří měsíců klubem přechováván na náklady a riziko osoby, která tento obsah ponechala ve skříňce. Věci ponechané v klubu a nevyzvednuté v uvedené lhůtě budou následně rozdány. Klub je oprávněn účtovat poplatek za odstranění a přechovávání věcí ponechaných ve skříňkách. Klub nenese odpovědnost za majetek ponechaný ve skříňkách.

2. UŽÍVÁNÍ KLUBU

Fyzická kondice členů
2.1. Člen bere na vědomí, že personál klubu nemá zdravotnické vzdělání. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se fyzické dovednosti nebo schopnosti k provádění fyzických úkonů by se měl člen před zahájením jakýchkoliv cviků poradit s nezávislým lékařem.
2.2. Člen nemůže využívat klub, pokud je ve stavu infekce, nakažlivé choroby nebo má jiné potíže, které mohou mít vliv na jiné osoby v klubu. V odůvodněných případech může klub podmínit souhlas se vstupem do klubu a/nebo uzavření smlouvy dodáním lékařské zprávy potvrzující fyzickou kondici dané osoby a/nebo odevzdáním čestného prohlášení člena.

Omezená odpovědnost
2.3. Klub a jeho personál nenese odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty nebo krádeže věcí nebo předmětů přinesených do místností klubu (to se týká také automobilu a jejich obsahu); odpovědnost za úmrtí, úrazy nebo nemoci vzniklé v souvislosti s využíváním služeb klubu (včetně úrazu způsobeným použitím přístrojů a/nebo vybavení klubu) s výjimkou těch, které byly způsobeny zaviněnou činností personálu klubu.
2.4. Členové jsou povinni ujistit se, že používají přístroje a/nebo vybavení klubu vhodným způsobem. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se vhodného způsobu používání vybavení má člen povinnost poradit se s některým ze zaměstnanců klubu před použitím zařízení.
2.5. Některé plochy v klubu nejsou pod dozorem a klub nenese odpovědnost za jakékoliv škody a úrazy vzniklé při jejich využívání s výjimkou těch, které byly způsobeny personálem klubu nebo v důsledku nedbalosti ze strany klubu.

Chování
2.6. Členům je zakázáno nevhodným způsobem používat předměty, přístroje nebo zařízení v prostorech klubu. Člen odpovídá za jakoukoliv škodu, kterou způsobí klubu.
2.7. Člen nesmí v klubu provozovat žádnou trenérskou činnost, a to ani v případě, že vlastní trenérské oprávnění. Trenérskou činnost v klubu smějí provádět pouze osobní trenéři, kteří jsou k tomuto účelu ve smluvním vztahu se společností.
2.8. Člen smí využívat pouze trenérských služeb poskytovaných trenéry společnosti.

3. DÉLKA ČLENSTVÍ

Délka trvání členství
3.1. Minimální délka trvání členství je vymezena ve smlouvě. Minimální délka trvání členství se počítá v celých kalendářních měsících a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího, po dni podpisu smlouvy, jako počátek členství s výjimkou případů, kdy je počátek členství prvním dnem v měsíci. V takovém případě je minimální délka trvání členství zahájena dnem označeném ve smlouvě jako počátek členství. Pokud člen nebude informovat klub o svém nezájmu pokračovat ve smlouvě minimálně jeden měsíc před datem, kdy vyprší minimální délka členství, pak se smlouva po uplynutí minimální délky členství automaticky prodlužuje na dobu neurčitou podle podmínek platných k poslednímu dni minimální délky členství.
3.2. S výjimkou prvních tří měsíců trvání smlouvy je možno členství na dobu maximálně tří měsíců pozastavit za předpokladu, že klub bude o této skutečnosti informován do 25. dne měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém se doba pozastavení zahajuje. Během doby pozastavení je člen klubu povinen platit za každý kalendářní měsíc této doby snížený členský poplatek 200,-Kč, za každý takto pozastavený měsíc, s výjimkou prvního pozastaveného kalendářního měsíce v rozmezí 12 měsíců, kdy tento má člen zdarma. V případě, že člen klubu neinformuje klub o svém záměru pozastavit členství ve výše uvedeném termínu, bude mu členství pozastaveno až svůj záměr řádně oznámí dle výše uvedených podmínek. V případě pozastavení členství je právo vstupu do objektů klubu pozastaveno a minimální doba trvání smlouvy je prodloužena o dobu pozastaveného členství.
3.3. V případě ukončení členství v souladu s ustanovením této smlouvy je člen povinen uhradit členské poplatky minimálně za dobu, ke které se zavázal ve smlouvě s výjimkou ustanovení níže uvedených čl. 3.4.1. – 3.4.3. Tato výjimka se nevztahuje na firemní členství.

Zrušení smlouvy ze strany člena nebo klubu
Pokud je člen nespokojen se službami klubu během prvních 10 dnů, kdy získal status člena, má právo podat žádost o odstoupení od smlouvy, která bude projednána do 20 dnů od data podání.
3.4. Během minimální délky členství nemůže člen předčasně ukončit své členství z jiných důvodů než: I) klub podstatným způsobem porušuje podmínky smlouvy a po písemném upozornění zaslaném členem klubu s lhůtou nejméně 21 dnů na nápravu takového porušování klub danou situaci nenapraví; nebo II) v souladu se články 3.5. – 3.6. níže.
3.5. Během minimální délky členství může člen předčasně ukončit své členství rovněž vzájemnou dohodou s klubem za podmínky, že člen uhradí klubu minimálně 40 % částky odpovídající výši dosud neuhrazeného členského poplatku do konce minimální délky členství (dále jen „Vyrovnávací poplatek“). Jestliže člen uhradí klubu Vyrovnávací poplatek, klub členovi vystaví dobropis na stejnou částku jako je výše Vyrovnávacího poplatku. V případě obnovení členství bude klubem poskytnuta sleva odpovídající Vyrovnávacímu poplatku.
3.6. Jestliže člen neukončí své členství během minimální délky členství v souladu a způsobem uvedeným v článcích 3.4.-3.5. je povinen uhradit veškeré své závazky. Neučiní-li tak, bere člen na vědomí, že klub je oprávněn postoupit své pohledávky za členem jakékoliv třetí osobě a člen s tímto výslovně uděluje souhlas.
3.7. Pokud si po uplynutí minimální délky členství člen přeje ukončit členství, je povinen: I) vyplnit formulář žádosti o ukončení smlouvy na recepci klubu; nebo II) podat písemnou výpověď k rukám manažera klubu, zaslané doporučeně s dodejkou.
3.8. Výpovědní lhůta smlouvy činí jeden kalendářní měsíc, která počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla podána výpověď. Výpovědní měsíc se hradí v plné výši měsíčního členství.
3.9. Členství může být zrušeno klubem okamžitě, pokud dle názoru klubu může pokračování členství poškodit pověst a zájmy klubu, zejména (nikoliv výlučně) z důvodu agresivního nebo nebezpečného chování, vandalismu nebo jiného chování v rozporu se zásadami společenského soužití.
3.10. Členství může být zrušeno klubem okamžitě pokud: I) člen poruší podmínky této smlouvy nebo provozní řád klubu, nebo II) členské poplatky nebo jiné platby nebudou uhrazeny v termínu určeném klubem, přestože byl člen informován o prodlení platby.
3.11. Nezávisle na výše uvedených ustanovení nemá člen právo na užívání klubu v případě, kdy je v prodlení s jakoukoliv platbou členského poplatku nebo jinou platbou. V takové situaci je klub zproštěn povinností poskytovat jakákoliv plnění vůči členovi do doby vyrovnání jeho dluhu, zejména má klub právo nevpustit člena do klubu.

4. SMLUVNÍ POKUTY – ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY
4.1. Společnost je oprávněna účtovat níže uvedené administrativní poplatky v souvislosti s vymáháním dlužných částek v případě, že člen klubu je v prodlení s platbami dle členské smlouvy. Administrativní poplatek ve výši 150Kč v případě prodlení s úhradou do 14 dnů, učiní-li společnost v průběhu těchto dnů trvání prodlení nejméně 2 pokusy I) o a automatické účtování dlužných plateb (účtování z debetní karty nebo kreditní karty), zavázal-li se člen k tomuto způsobu platby v členské smlouvě; II) o urgenci prostřednictvím telefonu, emailu a/nebo poštou, kdy člen hradí členské poplatky v hotovosti.
4.2. Všechny administrativní poplatky dle čl. 4.1. jsou určeny na pokrytí nákladů, jež vznikly společností v souvislosti s vymáháním dlužných částek.
5. JINÁ USTANOVENÍ
5.1. Klub je oprávněn k fotografování svých objektů pro reklamní a propagační účely, a to včetně neúmyslného zachycení přítomných členů, na což musí člena v každém případě upozornit.
5.2. Nevymáhání práv klubem po jakoukoliv dobu z jakéhokoliv důvodu nebude interpretováno jako vzdání se takových práv. Rovněž nevyužití práv, které klubu náležejí, v případě porušení smlouvy ze strany členů nemůže být považováno za schválení takového chování.
5.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy bude prohlášeno za neplatné, bude takové ustanovení odstraněno, což však nebude mít vliv na platnost a účinnost jiných ustanovení.
5.4. Klub může postupovat nebo přenášet práva vyplývající z této smlouvy třetím osobám a také pověřovat třetí osoby výkonem povinností vyplývajících z této smlouvy bez nutnosti informovat o této skutečnosti člena.
5.5. S výjimkou situací, ve kterých to tato smlouva připouští, nemůže žádná ze stran měnit podmínky smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany.
5.6. Tato smlouva, jakožto smluvní i mimosmluvní závazky z ní vyplývající, se řídí právem České republiky. Veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s výkonem této smlouvy, budou řešeny příslušnými českými obecnými soudy.
5.7. Podpisem Členské smlouvy se člen zavazuje k dodržování Provozního řádu klubu, který je k dispozici k nahlédnutí na vyžádání na recepci.

Platby
Platby kreditní nebo debetní kartou mohou být prováděny veškerými bankami. Správnost a bezpečnost fungování úhrady jsou monitorovány a chráněny Vaší bankou. Pokud se částky k úhradě nebo termíny splatnosti změní, budete o této skutečnosti informováni ze strany klubu.

Tyto všeobecné podmínky členství jsou součástí smlouvy o členství uzavřené mezi KAVIS, spol. s. r. o. a členem klubu a společně s provozním řádem stanoví práva a povinnosti smluvních stran. Člen klubu prohlašuje, že souhlasí s těmito podmínkami a provozním řádem.